DXFREQFROMTIME
KD3KO7.036   KU7T2021-05-13 01:52
W6REK/B28.214   N6TV2021-05-13 01:51
W6WX24.930   W6YX2021-05-13 01:51
YV5B21.150   WA7LNW2021-05-13 01:51
NN7M18.097   KU7T2021-05-13 01:51
YV5B14.100   KO7SS2021-05-13 01:51
VE8AT14.100   W6YX2021-05-13 01:51
OE3KAB14.030   W3UA2021-05-13 01:51
HC5AI14.022   W4AX2021-05-13 01:51
ZL2GEO14.020   VK2GEL2021-05-13 01:51
HB4FV/B10.133   G4ZFE2021-05-13 01:51
KD7BCC10.113   WE9V2021-05-13 01:51
OA4DX10.110   W4AX2021-05-13 01:51
DJ6ZM7.068   W3LPL2021-05-13 01:51
KD7MAX7.045   NC7J2021-05-13 01:51
UA2BKG7.038   SE5E2021-05-13 01:51
TA2BKG7.038   W6YX2021-05-13 01:51
KD3KO7.036   WE9V2021-05-13 01:51